Yhdistyksen säännöt


 

1 § Yhdistyksen nimi

Yhdistyksen nimi on Urheilusukeltajat ry (jäljempänä ’Yhdistys’).


2 § Yhdistyksen kotipaikka ja kieli

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja Yhdistys on suomenkielinen.


3 § Yhdistyksen tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on jäsentensä sukellustaidon- ja tekniikan kehittäminen sekä järjestötoimintaan liittyvän tervehenkisen urheilusukellusharrastuksen saattaminen entistä laajempien ryhmien tietoisuuteen. 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi Yhdistys

edistää ja valvoo sukellustoimintaan liittyvien säännösten ja määräysten sekä hyvien tapojen noudattamista;
tekee yhteistyötä muiden sukellustoimintaan liittyvien organisaatioiden kanssa; 

hallinnoi ja tarvittaessa hankkii omistukseensa kiinteää ja irtainta omaisuutta tarkoituksensa toteuttamiseksi;

järjestää sukellusharjoitus- ja koulutustilaisuuksia, näytöksiä, kilpailuja, retkiä, kursseja sekä juhlia. 

4 § Yhdistyksen jäsenyys

Varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä Yhdistyksen johtokunnan (jäljempänä ’Johtokunta’) päätöksellä hyvämaineinen kalenterivuoden aikana 15 vuotta täyttävä henkilö, joka suorittaa syyskokouksen vuotta varten vahvistaman liittymis- ja jäsenmaksun sekä sitoutuu noudattamaan Yhdistyksen sääntöjä ja päätöksiä.


Kunniajäseneksi voidaan esittää henkilöitä, jotka erityisen huomattavalla tavalla ovat edistäneet Yhdistyksen toimintaa. Päätös tehdään Johtokunnan esityksestä Yhdistyksen kokouksessa 2/3 määräenemmistöllä annetuista äänistä. Kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksua ja seura maksaa hänen osaltaan Sukeltajaliiton maksut.


Vapaajäseneksi voidaan hyväksyä Johtokunnan päätöksellä henkilö, joka on säännöllisesti vuosittain suorittanut jäsenmaksunsa 15 vuoden ajan. Vapaajäsenen jäsenmaksu vahvistetaan vuosittain syyskokouksessa siten, että se kattaa ainakin vapaajäsenistä Yhdistykselle aiheutuvat kustannukset.


Kannatusjäsenyydet jaetaan kahteen ryhmään – yhteisökannatusjäsenet ja henkilökannatusjäsenet. Yhteisökannatusjäseneksi voidaan hyväksyä Johtokunnan päätöksellä juridinen henkilö, joka tukee yhdistyksen toimintaa Johtokunnan määrittämällä vuotuisella kannatusjäsenmaksulla, jonka tulee olla määrältään vähintään Yhdistyksen varsinaisen jäsenen jäsenmaksun suuruinen. Yhteisökannatusjäsenillä ei ole äänioikeutta Yhdistyksen kokouksissa. Henkilökannatusjäseneksi voidaan hyväksyä Johtokunnan päätöksellä luonnollinen henkilö, joka tukee yhdistyksen toimintaa syyskokouksen vahvistamalla henkilökannatusjäsenen jäsenmaksulla. Henkilökannatusjäsenellä on äänioikeus Yhdistyksen kokouksissa.


Nuorisojäseneksi voidaan hyväksyä Johtokunnan päätöksellä saman kalenterivuoden aikana enintään 14 vuotta täyttänyt henkilö. Nuorisojäsenet jaetaan kahteen ikäryhmään – norpat ja kuutit. Kuutteja ovat nuorisojäsenet, jotka kalenterivuoden aikana täyttävät enintään kuusi vuotta. Norppia ovat kalenterivuoden aikana enintään 14 vuotta täyttäneet jäsenet. Nuorisojäsenen vuotuisen jäsenmaksun suuruuden erikseen norpille ja kuuteille päättää syyskokous. Nuorisojäsenvuosia ei huomioida vapaajäsenyyteen vaikuttavia jäsenvuosia laskettaessa. Nuorisojäsenillä ei ole äänioikeutta Yhdistyksen kokouksissa.


Perhejäseneksi voidaan hyväksyä Johtokunnan päätöksellä henkilöitä, jotka asuvat varsinaisen jäsenen kanssa samassa taloudessa. Perhejäsenen oikeudet ja velvollisuudet vastaavat varsinaisen jäsenen oikeuksia ja velvollisuuksia.


5 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Johtokunta voi erottaa Yhdistyksestä jäsenen, joka

laiminlyö vuotuisen jäsenmaksunsa maksamisen;

toimii olennaisesti Yhdistyksen sääntöjen vastaisesti;

syyllistyy rikokseen, joka on omiaan heikentämään jäsenen edellytyksiä toimia Yhdistyksessä;

toimii Yhdistyksessä tai sen ulkopuolella Yhdistystä vahingoittavalla tavalla tai olennaisesti urheiluhengen vastaisesti.

Erotettu jäsen on oikeutettu vetoamaan Yhdistyksen kokoukseen jättämällä 14 vuorokauden kuluessa erottamispäätöksen tiedoksisaannista kirjallisen vetoomuksen Johtokunnalle. Vetoomus käsitellään seuraavassa varsinaisessa Yhdistyksen kokouksessa.


Yhdistyksestä eroavan jäsenen tulee tehdä kirjallinen eroilmoitus Johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittaa eroamisestaan Yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Kirjallisen muodon vaatimuksen katsotaan täyttyvän toimittamalla eroilmoitus sähköpostilla.


6 § Yhdistyksen varsinaiset kokoukset

Yhdistyksellä on vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Kevätkokous pidetään kunkin vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja syyskokous aikaisintaan elokuussa, kuitenkin lokakuun loppuun mennessä.


Johtokunta kutsuu yhdistyksen kokoukset koolle vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta. Kutsu toimitetaan yhdistyksen jäsenille sähköpostilla jäsenen jäsenrekisteriin ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen sekä julkaisemalla se yhdistyksen internetsivuilla. Kutsu voidaan toimittaa jäsenille myös kirjallisesti.


Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.


Yhdistyksen kevätkokouksessa

valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri;

valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijat;

todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;

todetaan äänioikeutettujen jäsenten läsnäolo;

vahvistetaan vuosikertomus ja tilinpäätös sekä päätetään niiden ja tilintarkastajien kertomusten perustella vastuuvapauden myöntämisestä Johtokunnalle ja muille tilivelvollisille;

valitaan edustajat mahdollisten kattojärjestöjen kokouksiin;

käsitellään Johtokunnan ja jäsenten esittämät muut asiat.

Yhdistyksen syyskokouksessa

valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri;

valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijat;

todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

todetaan äänioikeutettujen jäsenten läsnäolo;

hyväksytään toimintasuunnitelma seuraavaa vuotta varten;

hyväksytään talousarvio seuraavaa vuotta varten;

vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus 4 §:n määräyksiä noudattaen;

valitaan äänioikeutettujen jäsenten keskuudesta Johtokunnalle puheenjohtaja;

valitaan uudet Johtokunnan jäsenet erovuorossa olevien tilalle;

valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet;

käsitellään Johtokunnan ja jäsenten esittämät muut asiat.

7 § Yhdistyksen ylimääräinen kokous

Yhdistyksen ylimääräinen kokous tulee pitää kun yhdistyksen kokous niin päättää, Johtokunnan katsoessa sen tarpeelliseksi tai kun vähintään 1/10 Yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä on tehnyt Johtokunnalle siitä kirjallisen esityksen ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava ne asiat, jotka ovat antaneet aiheen kokouksen koolle kutsumiseen. Kutsu ylimääräiseen kokoukseen toimitetaan, kuten Yhdistyksen varsinaisen kokouksen kutsumisesta on määrätty.


Ylimääräinen kokous on pidettävä vähintään kahden kuukauden kuluessa jäsenten tehtyä siitä näiden sääntöjen mukaisen esityksen. Ylimääräiseen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.


8 § Asian saattaminen Yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi

Yhdistyksen jäsenen halutessa saattaa asian Yhdistyksen varsinaisen tai ylimääräisen kokouksen käsiteltäväksi, siitä tulee tehdä Johtokunnalle kirjallinen esitys viimeistään neljätoista päivää ennen kokousta.


9 § Päätöksenteko

Yhdistyksen kokouksissa asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä, ellei näissä säännöissä ole toisin määrätty. Äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla ja muissa asioissa päätökseksi tulee se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.


Yhdistyksen jäsenillä on 4 §:ssä mainituin poikkeuksin yksi ääni. Valtakirjalla äänestäminen ei ole mahdollista.


10 § Johtokunnan tehtävät

Yhdistyksen toimintaa johtaa ja yhdistystä edustaa syyskokouksen valitsema Johtokunta.


Johtokuntaan kuuluu yhdeksi toimintavuodeksi valittu puheenjohtaja sekä kahdeksi toimintavuodeksi valitut kuudesta kymmeneen varsinaista jäsentä. Johtokuntaan valitaan lisäksi nollasta kolmeen varajäsentä vuodeksi kerrallaan. Johtokunnan varsinaisista jäsenistä on puolet vuosittain erovuorossa. Kesken toimikautensa eroavan tai tehtävän hoitamisesta estyneen jäsenen tilalle Johtokunta nimeää varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.


Johtokunta valitsee jäsentensä keskuudesta varapuheenjohtajan sekä sihteerin, tiedottajan ja taloudenhoitajan. Sihteeri, tiedottaja ja taloudenhoitaja voidaan valita myös Johtokunnan ulkopuolelta.


Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessa estyneenä varapuheenjohtajan kutsusta tarvittaessa tai jos puolet Johtokunnan jäsenistä sitä vaatii.


Johtokunta on päätösvaltainen, kun vähintään puolet Johtokunnan varsinaisista jäsenistä on paikalla.


Johtokunnan tehtävänä on erityisesti

laittaa täytäntöön Yhdistyksen kokousten päätökset;

johtaa ja valvoa Yhdistyksen toimintaa;

pitää jäsenluetteloa;

hoitaa Yhdistyksen taloutta ja omaisuutta;

laatia ja esittää kevätkokoukselle vahvistettavaksi Yhdistyksen vuosikertomus- ja tilinpäätös;

laatia ja esittää syyskokoukselle hyväksyttäväksi seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio;

kutsua koolle Yhdistyksen kokoukset sekä valmistella kokouksissa esiteltävät asiat;

toimittaa tarpeelliset Yhdistyksen toimintaa koskevat tiedot jäsenistölle;

hyväksyä ja erottaa jäsenet;

päättää Yhdistyksen ansiomerkkien ja muiden kunnianosoitusten myöntämisestä tai esittämisestä;

ryhtyä muihin tarpeellisiin toimenpiteisiin, joita Yhdistyksen etu vaatii.

11 § Pöytäkirjan laatiminen

Johtokunnan ja jaostojen kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa.


Yhdistysten kokousten pöytäkirjat tulee kokouksen puheenjohtajan tai sihteerin allekirjoittaa sekä valittujen pöytäkirjantarkastajien tarkastaa ja todistaa oikeaksi allekirjoituksillaan.


Johtokunnan ja jaostojen pöytäkirjat tarkastetaan heti tai seuraavassa kokouksessa.


12 § Yhdistyksen tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tulee toimittaa tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta. Tilintarkastaja tarkastaa yhdistyksen hallinnon, johon liittyvät asiakirjat tulee toimittaa tilintarkastajalle tilinpäätösmateriaalin toimittamisen yhteydessä.


Tilintarkastajien tulee luovuttaa tilintarkastusmateriaali lausuntoineen Johtokunnalle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.


13 § Yhdistyksen jaokset

Yhdistyksen toiminta jakaantuu vähintään kuudelle jaokselle, joita ovat yleis-, koulutus-, sukellus-, vene-, täyttöpaikka- sekä nuoriso- ja kilpailujaos. Yhdistyksen kokous voi Johtokunnan esityksestä päättää useampien jaoksien perustamisesta. Jaoksia ei kuitenkaan voi olla enempää kuin Johtokuntaan valittuja varsinaisia jäseniä. Jaoksen vetäjän tulee olla Johtokunnan jäsen. Jaokset vastaavat toiminnastaan Johtokunnalle.


14 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai toinen yhdessä muun henkilön kanssa, jolle Johtokunta on myöntänyt nimenkirjoitusoikeuden. Yhdistyksen nimenkirjoittajien tulee olla täysi-ikäisiä.


15 § Sääntöjen muuttaminen

Sääntöjen muutos- ja lisäysehdotukset tulee tehdä kirjallisesti Johtokunnalle. Päätös sääntöjen muuttamista koskevassa asiassa tulee tehdä kahdessa perättäisessä vähintään kahden viikon välein pidettävässä Yhdistyksen kokouksessa, joissa kummassakin esityksen on saatava taakseen vähintään 2/3 määräenemmistö annetuista äänistä. Jälkimmäisessä kokouksessa äänestetään ainoastaan ensimmäisessä kokouksessa päätetyn esityksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä.


16 § Yhdistyksen purkaminen

Päätös Yhdistyksen purkamisesta tehdään kahdessa peräkkäisessä kokouksessa sääntöjen muuttamista koskevassa pykälässä määrätyin tavoin.


Yhdistyksen purkautuessa luovutetaan mahdollisten velkojen maksun jälkeen jäävä omaisuus Sukeltajaliitto ry:lle tai muulle Yhdistyksen tarkoitusperiä ajavalle rekisteröidylle yhdistykselle.


17 § Yhdistyslain soveltaminen

Näitä sääntöjä tulee tulkita kulloinkin voimassa olevan yhdistyslain säännösten ja periaatteiden mukaisesti.


Helsingissä 30. päivänä maaliskuuta 2022