Tiedote 1984/6

Jäsentiedotteet / 1984

1027 views
0 Likes
0 0

Share on Social Networks

Share Link

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

Please login to send this presentation by email!

Embed in your website

Select page to start with

3. TAR KASTAMME HUt|ttAMME MYYMME II II TAY TA lITilE HAPPI, ASETYLEEN|, CO" |LMA, NESTE- ym. }<AAsiTJI PUTLI|JA JA PALOT SAMMUTTIM IA PRESSOTEKNO OY sunnanvtk, srunno puh. el-ztrnzp 'A,NEAST,O1DEN IARKASTUSTA JA HUOLTOA PL 37 0240t Ktrkkonummt

4. PRESSOTEKNO OY KAASUPULLOJEN JA TU LENSAMMUTTIMI EN TARKASTUSTA. HUOLTOA, TAYTTOA JA MYYNTIA. Sunnanvik, Siuntio Puh. 90 - 298 6229 PL 37 O24O1 Kirkkonummi TARJOTTS SUKEII,US KERIilOT ' ll tf HENGITY'S IIMAPUI]JOJEN f AIVIIARKAS TUS Tar j:sranm. Ieille mahdo'lli suriden a j alla 1 .12 .84-3A .4 .85 tarkastuttaa meillHi ilmapullot ERIKOISHINTAAN, vEihint5iEin 1 0 kp1 toimituserissti, seuraavasti : mk 53 r-/kp:- Keyt tci tarkas tus Maalaus ja hiekkapuhallus tarvittaessa 30 r-/xpt 2o , -/upt (onv. 85r-) (ottv. 5or-) ( ouv , 30 r-) huomioviiri ( tcelt* ^nen ) tunnusvdri (musta/valk. ) Kantotelineen as€nntksiarkorjauksia ja sisdpuolisista puhd.istuksi sta v,elr ' tetaan erj-kseen. l: Noud.amme ja palautanme pulloeriit suur Helsingin alueella ilman lisdveloitusta.Muualtatulevat on helpointa lElhetteA VR-kul j etuksena Kirkkonummen asemalle. : ' Kannattaahoitaatarkastuksetajantasa11.e. ennen kevdtruuhkaa. OTTAKAA YTITEYTTA ! Ilma- ja kaasupulLotarkastuksia olemme suorlttaneet vuodesta 1976 yli 57.000 kpl. YsttivEi.lli sin fervei sin PRNSSOTEKNO Lvv '140682 82

2. :d(d rttr a . . O O (d (n CN . N | .-l (o{r O O :$r I P r r{ | >5 (/) o O g :(d .'}( C) .c(d 5(g.{Jp:J +\O50) tf\Ol( dg(/)'r{'r{+(,] O!-tDP{ r I< 'nO tr o{J.".l.r{ P h (d.-{ o d (n o (d o (U g (d trd-p g.oo2 0"6;4 ."{t0c01J :d r,? o oJd gP AO'-l >r{ (0 :d o:o .p j4 0:d ..r 5 .q i< (d +r -l >r U'-t j4'D O -P'D (0 5 5 r-l o5M o(u :(dj(H ul.DE_q P14 r .61 p16s{J O.'{ o (/).rl o J O (U E 5+ (/).Dr{ O .-{ tntn.r) .rro o ot_.lJj o -o;v r-l 3r- tsO o j4'.{ f'r"cd.-q . r-{ 5 . . o Q) j< d E L o 5 >:rs cuJ4f.,* E cs@ tn cU E :rdP P.>''*r .q \- >l <UsJ( E E!:d'DO *r cD :d rl I J . ts5P '.{d>0) g.|JO4J SO}4r- cd.(+ r0*r o:o'd 5 tl)r-{ a) 5O ta a :d 5 "C,j.q rd..{X E 'r:.o0) gE+)gh o (do .-l CtfiJ4.-t g o:dP (d o Or{ J(-P g (o 0ls OP OP.|: rU t0j4 fu.'i C g O.-l P .q C 'D(l)-P'_{{.) o o :o.-l d (d tn O t{ O O.r'l:dd O.-l E g 'Dfuj4r{ (Url O'-l O (U:d (U (U (U1(0 t{ Orl (s FIJ<J('-{ H g g>'D+r'.4J4 >{ Ac0 > .i oo 5 5o \/ P(n I r (Dj( \o . s Q+J r -; tr I ql,:l> ..r)qF(d cdd co A, -HEq:q--:q_.(Hr(Hs- 5- 6 X +r.!{JqPqf. oor a + p qF.Corl ..{cUocd.D ..{ d:ij H .tC O ._{r{._t (dM,_{ -o q ,r A t n oCIE>ogrl .rl,,*{r."t 69 iH' :< A -P3€.dgqqs(UE-tog j, Jo 0l H +r.-ltoqdF{rdcdNuo .r1 ;+ Z 14 td9'-lSd.9SoJ4Pr r($ 6clUOa.rf :a - ogr{>qq}(.-! .CQdH in-qp.F-E s 'tf-r ..lq€H.oorc\(n ;;oL'- b t{.-l:rd{rt{_FPl(l) a OrlFirj:O :O . tU tl)Pooo rQ p.q.1\+ro E I >\E'-l ,#qtdoFcd +\.O5aj tr H hPr-l '-lgoEEu?o+P ' jt--5.i r. El oo.r{qq.!iFE:Q-- AdNE"E s) {nq.ldoxd:d (d Eo;i-F, P qqgIE+rql4u)P{otn o tr.-r !C g.Q'-! :oto dta go'-34g . J4:dtddqqqdo'-{ql "JfS:fr ? o r-l A'?Jd -[.:Q cU -l q E o.1 j(:-i:d F1 P ) _tu:Q+r'rt Fcd Z .l'f Eo.-r b ocUco-l+r.t€9hu :< +rAa34; a CI9.-tpoqgtq.: :< bin':ir' q) '-l uicg oF-r-p.4odgZA A S:d;4:d; d 9}4'-l-l -Jql.c-! q 5 F il!.,E;4.a) P FId(dSo:SQl..r(n 5. .-ibj:iri al .-r A AEJ(RQ'n>'F>,.qr-t od H <iHcn= cco | | o0J-:lc6tl Olf, '-',.t'.)O O C -Y .-t L --t OJ > 'O :O C:O J --l ! O.-t ! ..lJ O-"{.-{+r! O >\ O.rl O C > .rr rr -C :O r-lFrCJO fO J .-1..J Oll OJ ti+J 'Fl:OrJ'-i'-lO O f, C aE+)..1 +J > (t O f, O >:O L{ J O rr OE .-".1 .-{ O O O- :O il 0J C --l.-{ C E O > G'-l O:O O.r.l rr .-l E ! ..1 "-1.-l C0 C O C +J >\J .4 C O 0) -C O-J C rr 0) O.P O:O :G C O'-1 0) J--l:(0.-lE O O Cn rJ J '-i CI O --t .-t O O- :O O .-r:O+J .--)O C_p-:O._{ (') C J (0 O.-r+r 0J 0J 0) O O :O '-l >.. lC >< -i .!F:l ('J:) C -l-t-J (t) OJ O ..- .-l O.rr . O:OJ CJ '-l 0J O O..r > O C C C J 4J O >,.-l O O:O O--r:l (i-C. A -:(rJlJ :O O I O O..r C l.-l O :o l{'F) trr 0J O E :l .-t O O 'rrF-l J >. '.r E! O'.i:O C O A -.{ o oooc gJUCJIUVJ#!IUL - -.i l.-.r n d fr.n rJ O C E oi'-) ! ! C PL' (0t:ooJc o E!! | 0J o (J?.-r >\oll (' o C CIJ O O :O O'-l -i :o orrllJ E-i :O OJ.-l:O O +r O O C+r C >.-r O.P C O+J C >\O >+r C vna-.J-anr V) V J E# U v.:dm-.!-.d fJ.lJ O\.Fl -l lJ.lJ +J C -{ J .-1 .Fl .dar.J-d-i >EEOOO0.) ,(v'-'n-!u-L +r.Fl O -l'-l E.-{ C>+J O f .lJ-l .-{ o !J 0J o+r .rJ . C O A1)D .:( 0J o o o o l:(0 tututu.-!!Jq '.-J ''-) > C t4 A -i t{.Ft O -lJ O (U-r: O Ell'-{ l JJ tr O..l +J (t J A A OF O 0J O w-.J!.-rnc OOOO. '.lC +)4JJ.aJ C C > 0) O (0 f (0.Fr O.rr:O (u (a Q J '-l *) Of{ +).o(U 5^P A c$ P\O t{ a tc\0rgo d J4a)(U .q 5 trt.Fl g .{J CU J4.O (u d'D5 cd > j4 r-l t{ g cdrJ< (d.r{'D O I J( g O5..{ ;<|.-t.-{ 5 € .'.lrllJ (/] 5 (0(I) .-{(U P{"q :cd +r CD . o:d.P (d .0)p (U cd.|-) tU E {r E'n-t fi-hE rU ..{ :(0 (U:d .r) dtUg rl tU P'-l gr{ g.-{ g d o g 4. (U>O(dt{C) :.. g 5 gP O.d u (d.q o (,] E o J (d .u.-r 5 ii E g.( tn:cu > '-- '-i Ol4r{ 52 . h0rl Jr-{ g IE s-.-t E At O.t n' s-r{ (U O g€ i= '5.CJ4 >r j !*1 \O d 5 o >5 lq NOr'FrJ(HJd tc | ^-i Oi I | .:O..1+J OJJ:(0+J O f r{'-lJ A.d-4 O-r.+J Ell '.14 J'-1 E-iO A JJ O O C O O.;!+J O f ! E J (rJ trJ O O-r O O +r.-l O..l J ..1 -c, C J I O O O O -+J I O O O E Cf1 J E..r I O o-E c o:o ! c J O -O E+J C O:O CJ iJ.-l:O -i O-C E O rr +J >lJ C:O :O O O rJ+J >,:l O (]D O O4JJJ E f.r,C C O O--{ C 0) --r f fJJ.i (orro --l: O! O f O J.-irA o o o f o o c ar o ! O OJ E.-rllrr'-)C C tr Or-J ..1 tl.J O I L O c)'d '.i ! fJ.Fl E --l'-l ...1cr..1;G>O :lJO :O (/) O O > O ^ll t', .-l'.1 0J O..r C D O :O O --tJtJ O O O .-)C+J.-l ..tll .0J O O O I C C C+r O OrJJ 0i'--) {J O O O f-i.-lfJ.-i Ct) O O. :--l >'-l'-i.Fl tr .-1:O! O O I > E! O E O O -C tJ J >.'-{ C O O (rJ'F)ti O CJJfJ otr o:o cj o o o @..1 -C!! C:OJ O.-i! O:l L.'r o C.tJ EC El o o >-:o .lJ o o o G.-t l >< ..-:Ln trJ O ,r)_i rr .:a ._t g) >< = a = c) >< c) >< a a F = a F trJ trJ z. F a :< H H tttc ! .,r('joc .Fl o o jJ.F) J (')._i '-t 'F)! rJ ^:(U J U) +r o .-t .-t o = .-r :l r'4 J44).aE= 0J CD > O-YLrJ O 0l !:, >'-l eA ..1 J O O.Fl O:O f O- tt '-1 '-1 k H '-) J ccooo oo C0.ri OJ C! -te J f .ri +J cd .-i +J .-t o o Oir t''-)o O-P >cf J4r O O l-rO--C O..tll+r O O:O O J-l .c > -Ji! ('JOOO C Olr >,>o'-)ocJ)0<. O OtrJ O Ol( O O O .r{ 0l O E rr O'-) LVr9!--tU.- o ot.-r tr o oE E (6 C o oo- O= .-i E .,t J ;O J O .+J C E (')..i tr OJ O C..{-l O J :oJ o!:o > o:<>< E>< f LrJ C'r O :O ---l O O +r > +J . O OJ..l t{ (! tr CO\+J J OCJ>< q) :o . crn kl/ -i :O{f, f@..t.ri.F{ O O LO(\J l(.r) C L'-:<

1. {r, G' rrl Ctr t, E ct \/ I T - v, I - - TI c) F I b I - \t o (o lrl O o trJ F z. l! a :{ L (o I to GI f.. I o \t $ T5 FF . oS 56ir 7ol ?(/)O d(LY o o -v. o 0) Y d 'd g o o c q) .E 6a ffi r: =E= z<> z^a tHp 5RE (Lro(O O'a n= v€ l*r h€o 6-rE (L[LO -.t @ (}\ :O J = z t! :tr = c) F 9E 00dss og€20 9:Iluepq€rTTU E T nurTs e>T>{oJ zwu 0qrn llslnsnil 0l ulu !Iu!st0H t0t00 [tr *E Z N t-^ z - ! CJ! U O JJ^^ F O Ovv Zt t axJ o .iJGd < - ft {vv = >JGd F O r 064 JO OgN6 cC C<na s3 i9-* =E i+-- '- o @6 0 0 6< z o oo66 < t \odr x.d o-NN - o cord > o >s oi oN . . < o !o . , u > IQ OO C! LO Od @N <.d ^ o.a l^^ k 6 c:v o 6 clr u o N ivF J O OOr Y O O OrO J! OrON Zn a444 !a d 066 H o 4 06- ! - !f J 4 cr q q ! o Ho O C Oodr H C Eoor tg;R.- =s iG^- u:o 4Q ! i <:O CO,. o - !o oc E -:o do q^ o< OY our f,o 83 ; .!i; z o J z cv- <l v O O 4sa Y d 066 n Y !-s{ ) . - o o c 066 a - x o o- o , h o > 60. o 3 0 - iosg H o € z 0 lNnn H c :06 u o r u o io , . r@ ^o3 zn zt Pdq vo o ! ia - o.! : 53;; :goix H lo{a U OCA < i oos@ G k oU H O O> o - N@ d o d 6 H o oo€i u i 90n pi ?3-- :b gg^ H i .iN i ! u t o- . Y O qO qO C C ZO O I r.- nl Y.dd o s i -r'I- E O .i ^ 2 i hl^ ;;'t"J i.,:J Er o oa J - d 4ts J a - or g.t 9.slh Fr +-eF -c'6"n Vil:-- > O loo 4 ,io4 5C EX 5 _Pn. ia i3d., -a 53d., ZL C

Näkymät

 • 1027 Total Views
 • 826 Website Views
 • 201 Embedded Views

Toiminnot

 • 0 Social Shares
 • 0 Likes
 • 0 Dislikes
 • 0 Comments

Share count

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Embeds 1

 • 4 us12.sprintit.fi