Clarico-3 Columans Style 1

Rescue Diver

Rescue Diver -kurssin päämääränä on kehittää kortitettujen sukeltajien tietämystä laitesukelluksen yleisimmistä vaara- ja hätätilanteista, opettaa heitä ennaltaehkäisemään sukellusonnettomuuksia sekä parantaa heidän pelastautumis- ja pelastamistaitojaan.

 

Clarico-3 Columans Style 1

Hätäensiapukurssi

Basic Life Support eli BLS
kurssilla perehdytään hätätilanteen alkuarvion tekemiseen, itsensä suojaamiseen, tajuttoman ihmisen auttamiseen, aikuisen elottoman peruselvytykseen, tukehtuneen ensiapuun, ulkoisen verenvuodon tyrehdyttämiseen ja sokin hoitoon. Kurssin pituus on neljä tuntia. Kurssi on vaatimuksena muille DAN:in pohjakoulutukseksi ensiapukursseille.

Clarico-3 Columans Style 1

Hapenannon peruskurssi

Oxygen First Aid eli happiensiavun peruskurssilla  opitaan tunnistamaan mahdollisen sukellusperäisen vamman oireet, jotka hyötyisivät ensiapuhapen annosta ennen sairaalahoitoon toimittamista. Lisäksi opitaan perusasioita sukeltajataudista ja ilmakuplaemboliasta ja harjoitellaan hapen turvallista käsittelyä sekä hapenantolaitteen käyttöä. 

Clarico-3 Columans Style 1

Nitrox diver

Enriched Air Nitrox Diver -kurssin tavoitteena on perehdyttää aloittelevat tai kortitetut laitesukeltajat nitroksisukeltamisen teoriaan ja käytäntöihin. Enriched Air Nitrox Diver -kortitetulla sukeltajalla on ne tiedot ja taidot, jotka mahdollistavat suoranoususukeltamisen enintään 40% happea si sältävillä vakioiduilla nitroksiseoksilla.

Clarico-3 Columans Style 1

gas blender

Gas Blender  -kurssin tavoitteena on opettaa kurssilaiset laskemaan ja sekoittamaan sukelluskäyttöön tarkoitettuja seoskaasuja noudattaen yleisesti hyväksyttyjä turvallisuuskäytäntöjä ja standardeja. Kurssilla kiinnitetään erityisesti huomiota korkeapaineisen hapen käsittelyyn. Gas Blender osaa valmistaa halutun happiprosentin omaavan nitroksi- ja trimiksiseoksen,  analysoida sen ja tehdä oikeat merkinnät.

Clarico-3 Columans Style 1

Neuro

On-site Neurological Assessment for Divers  kurssilla opitaan tutkimaan sukeltajan hermostoa sukelluskohteessa ennen evakuaatiota sairaalaan. Kurssin tarkoituksena on opettaa keräämään systemaattisesti sukelluksen tiedot ja loukkaantuneen sukeltajan sairaustiedot sekä tutkimaan sukeltaja ennen sairaalaan pääsyä. 

kuivapuku kurssi

Dry Suit Diver -kurssin tavoitteena on perehdyttää aloittelevat tai kortitetut laitesukeltajat kuivapukusukeltamisen teoriaan ja käytäntöihin. Dry Suit Diver -kortitetulla sukeltajalla on tiedot ja taidot, jotka mahdollistavat sukeltajan muuta koulutus- ja kokemustasoa vas taavien sukellusten tekemisen kuivapuvulla.

jääsukellus kurssi

Ice Diver  -kurssin tavoitteena on perehdyttää jatkokoulutetut sukeltajat jääsukelluksen teoriaan ja käytäntöihin. Ice Diver -kortitetulla sukeltajalla on tiedot ja taidot, jotka mahdollistavat turvallisten jääsukellusten suunnittelun ja toteutuksen vastaavantasoisen tai pare mmin koulutetun sukeltajan sukellusparina.

hylkysukellus kurssi

Wreck Diver -kurssin tavoitteena on laajentaa CMAS One Star Diver -sukeltajan osaamista hylkysukelluksen teoriaan ja käytäntöihin. Wreck Diver -kortitetulla sukeltajalla on tiedot ja taidot, jotka mahdollistavat turvallisten hylkysukellusten suunnittelun ja toteutuksen vastaavan tasoisen tai paremmin koulutetun sukeltajan sukellusparina silloin, kun ei sukelleta hylyn sisälle.

Intro to tech

Technical Skills kurssin tavoite on kehittää niitä välttämättömiä taitoja, joita tarvitaan
kaiken tasoisten tekniikkasukellusten tekemiseen. Kurssi on suositeltavaa suorittaa ennen muuhun tekniikkasukelluskoulutukseen osallistumista. Kurssi tarjoaa sukeltajalla mahdollisuuden kehittää sukellustaitojaan tehden sukeltamisest a turvallisempaa ja nautinnollisempaa sekä hyvän perustan vaativammille kursseille.

Nitrox jatkokurssi

Advanced Nitrox Diver -kurssin tavoitteena on opettaa kurssilaisille syventävät taidot ja tiedot joilla voi tehdä turvallisesti edistyneempiä nitroksisukelluksia. Kurssi laajentaa oppilaan nitroksisukeltamiseen liittyvää tietotaitoa etappikaasujen, erityisesti EAN50 ja puhdas happi, käyttöön. Sukeltaja oppii ymmärtämään etappisukellusten lisäriskit j a puhtaan hapen käyttöön liittyvät riskit.

recreational trimix diver

Recreational Trimix Diver -kurssin tavoitteena on opettaa kurssilaisille syventävät taidot ja tiedot joilla voi tehdä turvallisia Recreational Trimix -sukelluksia. Kurssiin kuuluvat olennaiset osa-alueet sekä vaadittavat tiedot ovat:
Laajentaa seoskaasu sukelluksen tietotaitoa ja käytäntöä lisäämällä heliumia hengityskaasuun.
Ymmärtää syvien sukellusten tuomat fysiologiset ja psykologiset lisäriskit.
Heliumin käyt
ön fysikaaliset ja fysiologiset vaikutukset. 

happiensiavun jatkokurssi

Advanced Oxygen First Aid eli happiensiavun jatkokurssi  on tarkoitettu syventämään niiden tietoja ja taitoja, jotka ovat suorittaneet peruskurssin. Kurssilla opitaan elvyttämään käyttäen hapenantolaiteen annostimen pakkosyöttönappia ja paljetta, johon johdetaan lisähappea elvytettävälle.

Vaaralliset merenelävät kurssi

First Aid for Hazardous Marine Life Injuries eli vaarallisten merieläinten aiheuttamien vammojen ensiapukurssilla  opitaan tunnistamaan vaarallisia merieläimiä, opitaan varomaan niitä ja hoitamaan mahdollisia pistos-, myrkytys- ja polttovammoja. Teoriaopetuksen lisäksi tehdään käytännönharjoituksia, joissa puhdistetaan ja sidotaan vammat ja opitaan tunnistamaan ja hoitamaan henkeä uhkaavat tilanteet. 

Sydäniskurin käyttökoulutus

Automated External Defibrillation (AED) eli neuvovan defibrillaattorin käyttökurssilla  opitaan äkillisen sydänpysähdyksen oireet ja opitaan käyttämään puoliautomaattista neuvovaa defibrillaattoria eli AED-laitetta.