Tiedote 2021/2

(c) Urheilusukeltajat ry

Jäsentiedotteet / 2021

437 views
0 Likes
0 0
Julkaisija: Teemu Kerola

Share on Social Networks

Share Link

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

Please login to send this document by email!

Embed in your website

Select page to start with

1. 1 Jäsentiedote 2 / 2021 joulukuu

5. 5 Atte Veijalainen esittelee glaideria etsintä - sukelluksesta kiinnostuneille 1973. Atte oli US:n puheenjohtaja vuosina 1964-1965 ja 1971-1972. Kerhossamme oli käytössä parin jäsenen suunnittelema ja valmistama glai - deri. Laitteessa oli aluksi tuulilasi, ajovalolyhty ja puhelin pinnalle. Nopeasti herkemmät osat hajosivat, mutta puhelin toimi. Luumikki tiukasti hupun si - sään ja puhelinpiuha AGAlaisen liittimiin ja yhteys pelasi. Vetoveneessä yksi ajoi ja toinen hoiti puhelinliikennettä. Kolmas oli mukana muuten vain. Havaittiin, että glaiderilla ajo on sinänsä hauskaa, vaikka ei varsinaisesti et - sittykään mitään. Biosukellusta, maisemien katselua ja lentämisen ihanuutta, sitä se oli. Kehittyneimmässä mallissamme oli kaksi ohjainsiipeä, joita saattoi kääntää eri suuntiin. Tällöin pystyi lentämään vaakakierteen. Radiomiehet nimittivät nopeasti glaideriajajat ”Wroom-kerhoksi” kuunneltuaan lentäjien spontaaneja palautteita. ”Lisää vauhtia” ja sitten ”Wrrooooom” Siinä oli tärkeimmät puhe - linjutut. Painava ja isokokoinen laite hylättiin sittemmin, mutta toinen pienempi ja sirompi odottaa vielä Heimlidenin talon alla glaideri-ihastuksen uutta tulemis - ta. ”Ei sitä tiedä, vaikka joskus vielä tapahtuisi” sanaili Vatanen naamallaan ilme, joka syntyy, kun huutaa mikrofoniin Wroom! Ananas v Kuva: Heikki Särmäntö

22. 22 Kontin syyskuulumiset Esko Eronen Kulunut vuosi on kontilla asioivil - ta sujunut kohtuullisen mallikkaas - ti. Kiitos siitä. Useimmat unohduk - set, joista saa välillä muistutella, ovat kompuran päävirtakytkimen palau - tus off-asentoon ja kompressorin jäännöspaineet. Jäännöspaine tulee täytön päätteeksi laskea alle 20 bar ja paneelin lisäksi myös itse komp - ressorista. Näin se lähtee paremmin käyntiin eikä polta sulakkeita. Kon - tilla huolellinen ja sitä kautta turval - linen tekeminen on tärkeää. Viime vuoden satunnaistäyttäjien lukumääräpiikki tasoittui tänä vuon - na. Uusia ja ahkeria Vid-täyttäjiä tuli peräti 10 henkilöä ja se on hieno homma. Konttivastaavan hommiin kuuluu myös kaluston vuokraus jäsenistölle. Viime syksynä hankittu matkahappi on ollut kysytty tuote ja matkakom - puroita on ollut jäsenistön käytös - sä selvästi enemmän kuin aiempi - na vuosina. Myöskään peräkärry ei ole jumiutunut paikalleen. Kaluston vuokrahinnat ja muut käyttöehdot löydät US:n verkkosivuilta. Talvi tulee ja talviscubaankin löy - tyy kalustoa kontilta. Niitä ei vuok - rata, mutta niitä voi lainata. Muista aina ilmoitus allekirjoittaneelle, jotta tilannekuva pysyy selvänä. Sitten hieman asiaa ja pohdintaa kompressorien hengitysilma suodat - timista. Kesäleirillä pulloja täytetään kaikkein eniten kerralla. Siinä aika juoksee ja täyttötapahtumia on niin paljon, ettei meinaa perässä pysyä. Nyt Rosalan kesäleirillä meni komp - ressorien suodattimien vaihto epä - huomiossa pari kertaa liian pitkäksi. Vettä ei ole säiliöissä kuitenkaan ha - vaittu. Aiemmin on suodattimien vaihto ollut hieman mututuntumalla johtu - en valmistajan ohjeesta, joka vaikut - taa äkkiseltään vähän kankealta suju - vaan täyttötoimintaan tottuneille. Joskus on vaihdettu 15 tunnin ja nyt vaihdettiin 10 tunnin kohdalla. Suodattimien vaihtoväliin vaikuttaa merkittävästi imuilman lämpötila: mitä lämpimämpi ilma, sitä enem - män se sitoo kosteutta itseensä. Sää ei vaikuta asiaan. Eli siis sillä, sataako vai paistaako, ei ole juurikaan merki - tystä. Toinen vaikuttava asia on tietysti läpivirtaavan ilman määrä. Suodatin kotelossa on ilmankosteus aina 100%. Vesi poistetaan matkakompressoreis - ta manuaalisesti vesittämällä noin vartin välein, jotta vesi ei kastele suo - datinta ja kaasu virtaa esteettä. Ohessa uusien suodattimien mu - kana tuleva ohjekortti malliksi. Sen mukaan esimerkiksi reissu-Marinerin (tuotto 190 L/min, 25 °C lämpötila) suodatin täyttyy noin 10 tunnissa. Kesäleirillä olosuhteet olivat vä - lillä vieläkin lämpöisemmät. Esimer - kiksi 28 °C lämpötilassa laskennalli -

6. 6 Sukeltaja ja riutta Koronan jälkeen Egyptiin sukeltamaan Esa Panula-Ontto Kuva: Esa Panula-Ontto Sukellusmatkailu Egyptiin vilkastuu nopeasti Egyptin helpotettua täysin rokotettujen maahantuloa. Osallis - tuin DTF:n Deep South liveaboard matkalle 12.10.2021. Samoihin aikoi - hin tehtiin Suomesta useita liveabo - ard reissuja eri järjestäjien toimes - ta. Tässä pari sanaa kokemuksistani, vaikka tilanne varmaan muuttuu no - peasti joiltain osin. 1) Veneet täyttyvät nopeasti. Pa - toutunutta kirkkaiden vesien kaipuu - ta lienee ilmassa. 2) Rokotustodistus kysytään Hel - singissä ja Hurghadassa lentokentäl - lä. Sähköinen käy Helsingissä mutta Hurghadassa kelpaa vain paperinen versio. Todistus on syytä olla saata - villa. Muuten joutuu eri jonoon ja saa karvaisen tikun nenään. Kentillä ja

7. 7 koneessa on maskipakko ja sitä val - votaan. 3) Istanbulin uusi lentokenttä on vilkas, hyvin moderni ja kävelymat - kat voivat olla pitkiä — todella pitkiä. Transitmatkustajilta ei kysellä roko - tustodistusta tai koronatestejä. 4) Veneen henkilökunta oli poik - keuksellisen iloinen tulostamme. Ym - märrän sen hyvin. 5) Kasvomaskeja ei käytetä ve - neellä eikä bussissa. Vene-elämässä ei oikeastaan ollut mitään eroa koronaa edeltävään aikaan. Veneemme oli hy - vässä kunnossa ja siisti. 6) Sukelluskohteilla olimme pää - sääntöisesti ainoa vene. Liikkeellä näkyi olevan muitakin veneitä mutta selvästi tavallista vähemmän. Osa oli vaatimattomassa kunnossa. 7) Oppaillamme oli 10 viikon jat - kuva liveaboard putki menossa ja vene oli lähdossä heti toisen suoma - laisporukan kanssa takaisin etelään. Toisilla oli siis töitä todella paljon. Toisilla taas selvästikään ei ollut. Kaikkiaan oikein hyvin ja ongel - mitta onnistunut reissu. Mukava ko - kemus. Voin omasta puolestani suo - sitella Egyptissä sukeltamista näin koronan jälkeen. v Kuva: Esa Panula-Ontto Sukeltaja ja reikäinen riutta

19. 19 Kuva: Kuopion Urheilusukeltajat Sofian ”semidry” sukelluspuku. Norppaohjaajat usein myös laitesu - keltavat ja joskus kuivapukukin voi kastua... doissa ja oivaltavan, miten uusi asia tehdään. Toisaalta haasteista ylipääse - minen ja itsensä voittaminen on nor - palle iso asia, ja siitä pääsee iloitse - maan yhdessä lapsen kanssa. Muistan ikuisesti, miten harjoittelimme joskus pää edellä hyppyä altaan reunalta ja yksi norppa purskahti itkuun, koska ajatus pelotti häntä niin paljon. Meitä oli onneksi kaksi altaalla, joten pyysin toista ohjaajaa jatkamaan harjoitusta, kun otin itse kyseisen lapsen sivum - paan. Harjoittelimme ensin taittoa, sen jälkeen altaan reunalta kyykys - tä sukeltamista ja lopulta seisten reu - nalta. Vähitellen oli itkukin loppunut ja norppa alkoi luottamaan itseensä. Puoli vuotta myöhemmin sama lapsi hyppi toisten perässä iloisesti veteen. Samalla, kun norppaohjaaja haas - taa lapsia, pääsee hän usein myös haastamaan itseään. Erityisesti tai - toja, jotka ovat muuttuneet itsestään selviksi asioiksi omassa päässä, voi - kin joutua selittämään ja opettamaan perin pohjin, jolloin ohjaaja joutuu miettimään, että mitenköhän minä tämän teen. Toisaalta näissä tilanteis - sa ohjaaja oppii ymmärtämään lajiin - sa kuuluvia taitoja yksityiskohtaisem - min ja hahmottaa, kuinka monesta palasesta oma osaaminen koostuu. Tästä hauska esimerkki on veteen hyppääminen ilman, että pitää nenäs - tä kiinni. Harva enemmän sukeltanut kovinkaan aktiivisesti pohtii, mitä täytyy tehdä, ettei nenään mene vettä hypyn aikana. Fakta on kuitenkin se, että ilman pientä painetta (puhallus - ta nenän kautta), voi veteen hypätes - sä saada aikamoisen nenänieluhuuh - telun. Lasten kanssa tekeminen on mo - nipuolista ja täynnä haasteita, mutta myös naurua ja hauskoja tilanteita. Norppaohjaajana pääsee oppimaan itsestään uusia asioita samalla, kun näkee lasten kehittyvän ja kasvavan. Samalla pidetään huoli uuden sukel - tajapolven kasvamisesta taitaviksi su - keltajiksi ja uimareiksi. v

9. 9 Sukeltaja saapumassa Zenobian miehistötilo - jen käytävältä ravintolaan. Tila näyttää paljon selkeämmältä, jos kuvan kääntää sivuttain. Kuva: Sami Sahramies Mike lähetti naapuripöy - dän asiakkaan hakemaan hotellistaan sinne unoh - tunutta koronapassia. Meidän kanta-asiakkai - den osalta Mikelle riitti, kun sanoimme omaavam - me koronapassin. Vaikka virallises - sa tiedotuksessa maske - ja vaadittiin pidettäväksi myös ulkona liikkues - sa, niin käytännössä sitä ei tunnuttu vaadittavan aika suuresta uhkasakosta huolimatta. Ainakin tu - ristialueella lähes kaikki ulkoilivat ilman maskia. Niin mekin. Kyproslaiset saivat ko - ronapassin rokotuksil - la, sairastamisella tai pari päivää tuoreella testillä. Turisteilta vaadittiin maa - han tuloa varten lento - passi (CyprusFlightPass), jonka saattoi hankkia 0-48 tuntia ennen lentoa. Senkin sai suht’koht helposti omalta verkkosivultaan, ainakin jos rokotuk - set olivat kunnossa, kuten meillä kai - killa tietenkin oli. Lentopassi tarkis - tettiin Suomessa lentokentällä ennen koneeseen pääsemistä ja Larnacassa sekä koneesta poistuttaessa että pas - sintarkastuksen yhteydessä. Lisäksi lentopassi kelpasi Kyproksen korona - passista max viikon reissuilla. Len - noilla piti olla maski päällä koko ajan. Sukeltamiseen korona ei tuntunut vaikuttavan mitenkään. Sukellusfir - man toimistossa asioidessa olisi pitä - nyt pitää maskia, jos siellä oli enem - män kuin neljä henkilöä paikalla. Eli käytännössä ei juuri koskaan. Avove - neessä ei kasvomaskeja käytetty. Suomeen palatessa riitti näyttää suomalaista rokotustodistusta. Kaik - kialla kelpasi kännykän pdf-versiot. Koko homma pelitti niin hienosti, että teimme syyskuun lopulla toisen - kin viikon reissun samaan paikkaan, mutta vähän eri porukalla. Tällä ker - taa Suomeen palatessa ei rokotetun edes tarvinnut näyttää rokotusto - distusta, ellei pistotarkistus sattunut kohdalle. Omasta puolestani voin suositella Kyproksella sukeltamista koronan jäl - kimainingeissa. v

10. 10 Kuva: Jay Magnusson Vidinkuoletusviikko eli VKV 11-17.6.2021 Hannu Marttila Tänä vuonna toteutettiin uutena akti - viteettina ensimmäistä kertaa Vidin - kuoletusviikko eli lyhyemmin VKV. Idea oli varsin yksinkertainen, aje - taan Räpylällä peräkkäisinä päivinä lähtöjä niin, että ensimmäisellä läh - döllä vidin ostava sukeltaja pystyy kuolettamaan hankintansa rupeaman aikana. Samalla tarjoutuisi seuralai - sille erinomainen mahdollisuus saa - da sukelluskausi reippaasti käyntiin. Kaudella 2021 vidin ostohinta vastasi kuutta kertamaksua, joten suunnitel - maksi muodostui seitsemän peräk - käistä lähtöä. Mikäli osallistuisi kai - kille lähdöille menisi viimeinen lähtö siis jo tienestin puolelle. VKV käynnistyi vajaa pari viikkoa Räpylän vesillelaskun jälkeen per - jantaina 11.6. ja seitsemäs lähtö ajet - tiin 17.6. torstaina. Kaikkien lähtöjen luokitus oli P1. Sukeltajia ilmaantui jokaiselle päivälle riittävästi eli kaikki suunnitellut lähdöt toteutuivat. Keli suosi lähinnä VKV:n alkua ja loppua, puolivälissä sukellettiin hieman tuu - lisemmissa olosuhteissa. Lähdöt saa - tiin suunniteltua siten, että jokaisena päivänä käytiin eri kohteilla. Viikon - lopun lähdöillä tehtiin kaksi sukel - lusta ja arkisin yksi. VKV:n kymme - nestä kohteesta yhdeksän oli hylkyjä. Kelin johdosta yhtenä päivänä ei päästy hylkykohteelle vaan sukellet - tiin Itäisen Pihlajasaaren rantavesis - sä, joka osoittautui ainakin joidenkin mukana olleiden mielestä yllättävän - kin kiehtovaksi kohteeksi. VKV:n aikana kolme sukeltajaa sai vidinsä kuoletettua kokonaan, heistä yhden osallistuessa kaikille lähdöille. Sukelluksia tehtiin yhteensä Räpylän long hose -tankkaus käynnissä Karhusaaressa, pumppupoikana Vesa Kemi.

11. 11 Vidinkuolettajat ikuisuuskysymysten äärellä Liuskaluodolla: CCCP vai Surf & Turf? Teemu Kerola, Kari Mäkinen, Jay Magnusson, Janne Kannisto, Hannu Marttila, Paula Mäkinen, Johanna Jauho. 70, eli keskimäärin sukeltajia oli mu - kana lähdöillä seitsemän. Vidinkuo - letusviikon ansiosta kaudella 2021 P1-sukeltajalle oli mahdollista päästä vidin hankinnan jälkeen voitolle ke - säkuun puolivälissä, vuotta aiemmin sama rajapyykki oli tavoitettavissa vasta kuukautta myöhemmin. VKV oli onnistunut operaatio ja näillä näkymin vastaavaa on luvassa myös kauden 2022 alkupuolella. v Miehistöä ei säälitä kun tekeillä on nopeusennätys Rysäkarilta Liuskaluodol - le. Janne Kannisto, Kim Ekholm. Kuva: Jay magnusson Kuva: JJohanna Jauho

8. 8 Koronan jälkeen Kyprokselle sukeltamaan Teemu Kerola Kypros alkoi aueta turisteille heinä - kuussa 2021, joten varasimme pie - nellä porukalla testimatkan elokuun alkupuolella Larnacaan Zenobian su - kelluksia varten. Kyproksella oli tuolloin (ja on edelleen tätä kirjoitettaessa) käytössä oma koronapassinsa, jota piti käyttää mm. ravintoloissa ja ostoskeskukses - sa. Passi tarkistettiin ovella ja ilman sitä ei sisään päässyt. Ostarilla oli li - säksi kaupoissa asiakkaiden lukumää - rärajoituksia, joita portsarit vahtivat. Kaikilla oli maskit käytössä. Useissa ravintoloissa terassille pääsi ilman passiakin ja missään ei passin lisäksi vaadittu henkilöllisyys - todistuksia. Sisätiloissa liikkumisen aikana piti kuitenkin pitää maskia päässä, esimerkiksi terassilta WC:hen matkatessa ja kaupoissa. Koronapas - sin käyttö tuntui hyvin luontevalta ja antoi turvallisuuden tunteen ravin - toloissa ruokailuun. Meidän kaikki kantapaikkamme olivat onneksi sel - vinneet hyvin koronasta. Ravintoloita ratsattiin aika ajoin ja niille sekä asiakkaille saatettiin antaa hyvin suuriakin sakkoja, jos asiak - kailla ei ollutkaan koronapassia. En tiedä, tarkistettiinko noissa ratsioissa myös henkilöllisyystodistuksia, koska meidän läsnäollessamme ratsioita ei tapahtunut. Lounaspaikkamme isäntä Kuva: Sami Sahramies Zenobian keulassa oleva Suez-valon tarkoitus on valaista kanavassa edellä kulkevaa alusta. Valoa ei ehditty koskaan käyttää. Luukusta voi kuitenkin su - keltaa sisään ja tulla keulan tilojen kautta keulakannelta ulos.

18. 18 Norppaohjaajan ihanuudesta Sofia Sokolowski ”Treeneihin tullaan tukka kiinni” murahdan pitkätukkaiselle norpalle. Huokaisten kaivan kassistani kasan hiuslenkkejä, joita pidän siellä juuri tätä tarkoitusta varten, ja letitän tytön hiukset samalla kun ohjeistan loppuja aloittamaan alkulämmittelyn. Ensim - mäiset hyppäävät innokkaana veteen, mutta toiset kastavat ensin varpaan - sa, ennen kuin uskaltautuvat koko - naan veden alle. Taitoerot ovat selvät. Osa on pulikoinut pikkukuutista asti, kun taas muutama on aloittanut vasta hiljattain. Norppaohjaajan tärkeimpiä kyky - jä onkin hahmottaa ryhmän tasoerot ja varmistaa, että jokainen pääsee haastamaan itsensä, mutta samal - la kaikilla on turvallinen olo ja kivaa. Toisaalta lapset tarttuvat haasteisiin innoissaan ja heiltä löytyy heittäyty - mistä, mikä tuntuu aikuisille olevan kovin haastavaa. Kun norppaa pyytää tekemään kilpikonnakellunnan, hän kuuntelee silmät säihkyen ja yrittää parhaansa mukaan seurata ohjaajan esimerkkiä. Kun aikuista pyytää teke - mään kilpikonnakellunnan, hän ky - syy, mitä lihasryhmiä täytyy jännit - tää ja miten kyseinen harjoite auttaa uimatekniikassa. Treeneissä pääsee leikkimään delfiiniä, supermiestä, keräämään aarteita ja metsästämään biisonia. Norppaohjaajalla on vain mielikuvitus rajana treenien suunnit - telussa. Parasta norppaohjaajana olemi - sessa on nähdä lasten kehittyvän tai - Kuva: Anne Räisänen-Sokolowski Norppaohjaajaksi kasvaminen alkoi oman harrastuksen myötä. Kuvassa Emma Tenhunen, Sofia Sokolowski ja Daniel Sokolowski. He olivat olleet har - joittelemassa yösnorklausta Virossa joitain vuosia sitten.

4. 4 Ananas Lentäminen on monen haave. Ilmassa se ei ih - miseltä onnistu, mutta me sukeltajat olemme iät ajat voineet nauttia samankaltaisesta tun - teesta omassa elementissämme. Glaideri Puhun tietysti kapineesta nimeltä glaideri. En ole enää vuosikausiin nähnyt sellaista käytössä, joten kerron tässä menneitten hetkien muistoja. Itse glaiderihan voi olla hyvinkin yksinkertainen laite. pelkkä suora levy riit - tää, kunhan siinä on kahvat, joista kääntää ja hinausnaru kiinnitettynä toimin - nan kannalta sopiviin pisteisiin. Nykysukeltaja menee köyttä pitkin suoraan hylkyyn, mutta ennen niitä piti etsiä. Usein ei löydetty ja saatiin tyytyä pohjalla uintisuunnistuksen jalon tai - don kehittämiseen. Tällöin glaideri helpotti huomattavasti ja etsittävä alue saatiin suuremmaksi. Monesti glaideriajo tuotti tuloksen ja etsittävä kohde löytyi. Myöhemmin kaikki kehittyi ja kohteiden löytäminen helpottui. Nykyään - hän se on jo rutiinia. Kuva: Per-Olov jansson Per-Olov (”Prolle”) Janssonin rakentamaa glaideria kokeiltiin miesvedolla Hel - singin Uimastadionilla 1961.

20. 20 Norppaohjaaja Sanna Kerola tositoimissa Kuva: Anne Räisänen-Sokolowski Tommi Sihvonen Tervetuloa ohjaajaksi Urheilusukeltajat ry:n ohjatussa nuo - risotoiminnassa on mukana yli 100 lasta tai nuorta. Järjestämme ohjattu - ja harjoituksia eri uimahalleissa kuu - delle eri-ikäisten ryhmille. Kuutit harjoittelevat sunnuntaisin vanhempiensa kanssa Malmin uima - hallissa klo 17:15-18. Pikku Norpat harjoittelevat sun - nuntaisin kahdessa ryhmässä Malmin uimahallissa klo 18-19 ja klo 19-20. Norpat harjoittelevat tiistaisin Itä - keskuksen uimahallissa klo 20-21. Hylkeet harjoittelevat torstaisin Itäkeskuksen uimahallissa klo 20-21. Mursut harjoittelevat torstaisin Itäkeskuksen uimahallissa klo 20:45- 21:30. Nuoret Uppopalloilijat harjoittele - vat sunnuntaisin Pirkkolan uimahal - lissa klo 20-21. Ohjaajamme ovat vapaaehtoisia. He mahdollistavat toimintamme jat - kumisen ja seuran pysymisen elinvoi - maisena. Kaipaamme joukkoomme uusia ihmisiä kehittämään toimintaa ja varmistamaan turvallisen harjoitte - lun kaikille nuorille. Koulutamme Sukeltajaliiton kurs - seilla halukkaat ohjaajat, mutta toi - mintaan mukaan tuleminen ei vaadi jo suoritettuja kursseja. Jos haluat liittyä mukaan toimin - taamme, niin ole rohkeasti yhteydes - sä ja katsotaan yhdessä sinulle sopivat harjoitukset/ryhmät. Terveisin, Tommi Sihvonen tommi.sihvonen@gmail.com p. 040 588 6812 v

13. 13 Norpan Janne Lohilahden kipparoimalta reissulta palaa - massa Roy Nurmi, Totti Nurmi ja Joanna Korpi. teettäneet kymmensakaraisen hopea - kynttelikön Utön kappeliin. Viikon kohokohtiin kuului myös sotamuseon sukelluslupaa edellyttä - vä miinalaiva Ladoga, jonka saksa - lainen sukellusvene UC-4 laskema miina upotti aivan Örön linnakkeen edustalle vuonna 1915. Alus hinattiin kauemmas rannasta, ja se upposi kes - kelle laivaväylää 50 metrin syvyyteen. Ladogalle tehtiin leiriviikon kuluessa usea P3-tasoista sukellusretkeä. Myös Norppa oli leirillä ahke - rassa sukelluskäytössä. Kippareina kunnostautuivat muun muassa Leo Heikanen , Janne Lohilahti ja mo - lempina viikonloppuina työkiirei - densä keskeltä Rosalaan singahtanut Kim Ekholm. Norpalla retkeiltiin — usein tunnetun hylkyryöstäjä Suck - mannin jalanjäljillä — muun muassa Schillerillä, Alfredilla ja Metskäril - lä. Näkyvyydet ainakin Alfredilla ja Metskärillä olivat viikon kuluessa erinomaiset. Retkeilyolosuhteet olivat kesälei - rin osalta poikkeuksellisen suotuisat, ja aurinko porotti välillä turhankin ankarasti Urheilusukeltajien teltta-, asuntovaunu- ja autoleirille varatulle puuttomalle nurmirinteelle. Loppu - viikosta leiriväki sai niskaansa hie - man virvoittavia sateita, jotka onnek - si ajoittuivat lähinnä öiseen aikaan. Osa leiriläisistä oli majoittunut Nötholmenin kahteen mökkiin sekä läheiseen Peti ja puuro -mökkiky - lään, joten heitä eivät edes loppuvii - kon sateet liiemmin hetkauttaneet. Kuva: Teemu Kerola

14. 14 Syysleiri ( 23.-24.9 ) Hannu Marttila ratkaisi leirivastaa - van jaakobinpainin syysleirin pito - paikasta out-of-the-box ideallaan pi - tää leiri menemättä merta edemmäs kalaan. Syysleiri kerhon huvilalla Vil - lingissä lähtikin hyvin käyntiin, väkeä tuli ja oli tulossa lisää, mutta hyvässä nousukiidossa oleva leiri tipahti tont - tiin Räpylän rikkouduttua leirin toi - sen päivän iltana. Leirin kantava ajatus eli perussu - keltamisen palautuminen Villinkin saatiin kuitenkin toteutettua ja leirin ennenaikainen päättyminen jätti sen verran revanssihenkeä, että aiheeseen varmasti palataan. Sukelluseurojen yhteistapahtuma (1.10 – 3.10 ) Aiempana kolmena vuotena Iso - saaressa pidetty yhteistapahtuma muutti tänä vuonna Porkkalaan, jossa tukikohtauduttiin Porkkala Mariniin. Isosaaren tee-se-itse -meininki vaih - tui ainakin iltojen osalta ravintolan valmiiseen pöytään. Myös kohteet vaihtuivat, mikä oli varmasti tervetullutta vaihtelua. US-väkeä ei tänä vuonna kovin mon - taa yhteistapahtumaan osallistunut, mutta muutama kuitenkin. Tukialuk - sista tapahtumaan osallistuivat Hyd - romanian chartteeraama Orbiit, Nou - sun Vuoksi ja Sukeltajat Ry:n Maija. Vuosien saatossa monille sukelta - jille tutuksi tullut Orbiit on myyty eli ensi vuonna tässä tapahtumassa tuo eri seurojen ”sulatusuuni” ei enää ole Sukeltaja Park Victorylla kesäleirin etälähdöllä Kuva: Esa Panula-Ontto

27. 27 Kouluttajat koulutuksessa. Olipas mukava olla taas lähiopetuksessa kololla ensimmäisiä kertoja koronan jälkeen. Kuvassa edestä vastapäivään kiertäen Juha Tähtiharju, Jouni Kalliomäki, Petri Enden, Vesa Turunen, Teemu Kerola, Jukka Manner, Mikko Mustonen, Janne Kannisto, Riku Marjeta, Topi Lehto. Kuva: Jari Kuisma si sisältää teorian verkko-opintoina. Teoriaosuudessa kerrataan lyhyesti sukelluksen perusasioita, puhutaan täkäläisistä sukellusolosuhteista ja su - kellusrutiineista. Teoria suoritetaan ennen allasharjoitusta. Kouluttaja laittaa ilmoittautuneille ohjeet verk - ko-opintoihin hyvissä ajoin ennen al - lasharjoitusta. Kurssiin sisältyy yksi allashar - joitus 6.6.2022 sekä avovesisukellus kouluttajan kanssa normaalin Räpylä lähdön yhteydessä 8.6.2022. Lisätie - dot web-sivuilta, www.urheilusukel - tajat.fi . Tervetuloa kouluttautumaan! v

28. 28 Johtokunta 2022 Taloudenhoitaja Vesa Turunen 040 302 3140 talous (at) urheilusukeltajat.fi Tiedottaja Teemu Kerola 050 533 2019 tiedotus (at) urheilusukeltajat.fi Koulutusjaos Jari Kuisma 040 507 3077 koulutus (at) urheilusukeltajat.fi Nuoriso- ja kilpailujaos Tommi Sihvonen 040 588 6812 nuoriso (at) urheilusukeltajat.fi Sukellusmestari Petri Enden 050 596 6095 sukellus (at) urheilusukeltajat.fi Sihteeri Raija Kukkaslahti 050 348 3485 sihteeri (at) urheilusukeltajat.fi Puheenjohtaja Esa Panula-Ontto 050 557 7853 pj (at) urheilusukeltajat.fi Muut yhteystiedot Leirivastaava Jaakko Virkkala 040 849 6662 leirit (at) urheilusukeltajat.fi Venejaos Jussi Vuorinen 040 302 3500 vene (at) urheilusukeltajat.fi Konttivastaava Esko Eronen 050 368 2987 kontti (at) urheilusukeltajat.fi Kuutit (3-6 v): Tuuli Salonen, 040 522 7363, kuutit (at) urheilusukeltajat.fi Pikkunorpat (7-10 v.): Tommi Sihvonen, 040 588 6812, pikkunorpat (at) urheilusukeltajat.fi Norpat (10-13 v.): Tommi Sihvonen, 040 588 6812, norpat (at) urheilusukeltajat.fi Hylkeet (13-17 v.): Tommi Sihvonen, 040 588 6812, hylkeet (at) urheilusukeltajat.fi Koulutuslaitteet: Tommi Sihvonen, 040 588 6812, laitteet (at) urheilusukeltajat.fi Räpylä-vene: Janne Kannisto, 044 203 8880, vene (at) urheilusukeltajat.fi Norppa-vene: Kim Ekholm, 040 705 8383, norppavene (at) urheilusukeltajat.fi Täyttöasema (kontti), ilmatäytöt: Esko Eronen, 050 368 2987, kontti (at) urheilusukeltajat.fi Nitrox- ja helium-täytöt: Jorma Karvonen, 0400 588 002, helium (at) urheilusukeltajat.fi Kolo: Jaakko Virkkala 040 849 6662, Raija Kukkaslahti 050 348 3485, kolo (at) urheilusukeltajat.fi Villinki: Jani Tolvanen 044 971 0398, villinki (at) urheilusukeltajat.fi Jäsenrekisteri: Raija Kukkaslahti, 050 348 3485, jasenrekisteri (at) urheilusukeltajat.fi WWW-sivut: Petri Enden, 050 596 6095, webmaster (at) urheilusukeltajat.fi Verkkosivusto: www.urheilusukeltajat.fi (josta tämäkin tiedote löytyy arkistosta väreissä!) Yleisjaos Johanna Jauho 040 572 4450 yleis (at) urheilusukeltajat.fi

2. 2 Puheenjohtajan palsta Esa Panula-Ontto Sukeltaja Ladogan keulassa Kuva: Esa Panula-Ontto Koronasta huolimatta, tai siitä johtuen on tänä vuonna sukellettu paljon. Rä - pylän lähtöjä on ollut paljon ja ne ovat olleet mukavasti täytettyjä. Leireilläkin on sukellettu paljon. Norppa on ollut liikenteessä myös. Kiitos kippareille sekä reissujen ja leirien järjestäjille. Hiljaisempaa onkin sitten ollut hallivuoroilla ja uppopallossa. Liikuntatilojen käyttöä rajoitettiin huomattavasti tänäkin vuon - na. Onneksi syksyllä päästiin jo normaaliin tilanteeseen. Lähiopetus on alkanut kursseilla ja muutenkin tilanne normalisoituu kaikilla tasoilla. Hyvä niin. Minä ainakin aloin olla aika tympiintynyt koronarajoituksiin. Vilkas nuorisotoimin - tamme kaipaa edelleen lisää ohjaajia — säännöllisempiä tai epäsäännöllisempiä ohjaajia. Nuorisojaoston vetäjä Tommi Sihvonen toivottaa kaiken avun terve - tulleeksi. Talvella 2021-2022 Räpylä telakoidaan moottorin vaihtoa varten. Uusi kone on hiukan tehokkaampi, selvästi kevyempi ja vähäruokaisempi. Näillä polttoaineen hinnoilla tervehdin kulutuksen laskua oivana asiana. Vuosijuhlat ja muut juhlat ovat harmillisesti jääneet tauolle pariksi vuodek - si, mutta nyt tilanne muuttuu. Yhdistyksemme 65 vuotisjuhla ja samalla 2022 vuosijuhla järjestetään risteilynä Tukholman hylkymuseoon. Sitä on mukava odotella. Puhis v

17. 17 suunnitelmassa merkitty Heimlide - nin saunan takaa alkava Helsingin kaupungin tontti, joka jää siis Heim - lidenin ja Vmaxin tonttien väliin. Villingin avaaminen virkistyskäyt - töön tuntuukin herättävän suurta in - nostusta veneilypiireissä. “Veneilijöille vihdoin laituri Vil - linkiin — Veneilijät hyötyvät erityi - sesti retkeilyn palveluiden parantami - sesta.” (Kipparilehti 6.9.2021) “Uusia tähtikohteita Itä-Helsin - gin saaristoon — Erityisesti kulttuu - rihistoriallisesti arvokas Villinki kiin - nostanee veneilijöitä.” (Totalvene.fi 3.9.2021) Rakentaminen alkaa aikaisintaan 2023 Kaavoitusarkkitehti Henrik Aho - lan mukaan Villinkiä kehitetään jat - kossa yhteistyössä asukkaiden kanssa. Itäisen saariston hoito- ja kehittä - missuunnitelmien mukaisiin raken - nusprojekteihin ryhdytään kuitenkin aikaisintaan vuonna 2023, todennä - köisesti myöhemmin. “Kaupungilla on saarella lähin - nä suojeltuja ja osittain ränsistynei - täkin huviloita. Niitä ei olla toistai - seksi myymässä. Mökkitontit sen sijaan pyritään myymään. Esimerkik - si Kristallilahdella sijaitseva kaupun - gin mökkitontti luultavasti myydään, samoin toinen sisämaan tontti,” ker - too Ahola. Jos huvilatonttien myynti tulee joskus ajankohtaiseksi, olisi ainakin Aholan mukaan toivottavaa, että pit - käaikaisilla vuokralaisilla olisi tällöin ostomahdollisuus. Heimlidenin ostamista tai siitä luopumista ei onneksi tarvitse poh - tia ainakaan toistaiseksi. Korona-ai - ka onkin lisännyt Villingin käyttöä. Vaikka koulutustoimintaa ei Villin - gissä pystytty järjestämään ensim - mäisenä koronakesänä 2020, oli huvi - lalla historiallisen paljon kävijöitä. Toisena korona-kesänä 2021 nor - maali Villingin koulutustoiminta pääsi jälleen käyntiin hieman jälkiju - nassa. Järjestettiinpä saarella ensim - mäistä kertaa myös Urheilusukel - tajien syysleiri, joka tosin keskeytyi perjantaina illansuussa tapahtunee - seen Räpylän potkurin rikkoutumi - seen. Syysmyrskyt riepottelivat myö - hemmin lokakuussa Villingin rantoja. Kävelysilta ja yksi päälaiturin puuosa irtosivat, mutta irronneet laiturin osat ajautuivat onneksi omaan rantaan. Myös saunan laiturin päälle nousi rei - paasti vettä. v Villinginlahden uimapaikka ja retki - laituri, Myrskykallioiden grillipaikka ja uimaterassi tai -portaat Lähde: Saarikortit_virkistyssaaret_13112020.pdf

3. 3 Urheilusukeltajat ry Jäsentiedote 2/2021 Joulukuu 2021 Kustantaja: Urheilusukeltajat ry Klaavuntie 1 00910 Helsinki Toimitus: Teemu Kerola Kirjoittajat: Esko Eronen Johanna Jauho Teemu Kerola Jari Kuisma Raija Kukkaslahti Hannu Marttila Esa Panula-Ontto Antti Saarnio Tommi Sihvonen Sofia Sokolowski Jaakko Virkkala Jussi Vuorinen Kansikuva: Sukeltaja kohtaa viirikoru- ahvenet punaisella merellä. Kuva: Esa Panula-Ontto Urheilusukeltajat ry Pankki: Nordea FI75 1014 3000 1524 76 Kotisivu: www.urheilusukeltajat.fi 2 Puhis 4 Ananas 6 Koronan jälkeen Egyptiin 8 Koronan jälkeen Kyprokselle 10 VIDin kuoletusviikko 12 Kauden 2021 leirit 16 Villingin asemakaava 18 Norppaohjaamisen ihanuus 20 Tervetuloa ohjaajaksi 21 Räpylä Loviisaan talveksi 22 Kontin syyskuulumiset 24 Syyskokous 2021 25 Koulutus keväällä 2022 28 Yhteystiedot Sisältö

12. 12 Paula Hämäläinen oli niin tyytyväinen Pasin toimintaan kipparina, että hän järjesti viskipullokeräyksen Pasille kiitokseksi. Keräys olikin yllättävän tuot - toisa! Paulan ja Pasin takana kuvassa Esa Panula-Ontto ja Esko Eronen. Kuva: Teemu Kerola Jaakko Virkkala & Johanna Jauho Kauden 2021 leirit Kesäleiri (2.7 – 11.7 ) Kesäleiri palasi kolmen vuoden tauon jälkeen Rosalan Nötholmeniin. Leirillä oli runsas osanotto ja lei - ritaulun perusteella leirille osallistui yhteensä 62 henkeä. Sukeltajia oli 39 henkeä ja oloneuvoksia 23. Sukelta - jien jakauma oli P3-P4-tasoisia 26 , P2-luokitettuja 9 ja Pykkösiä 4. Leirin todellinen työhevonen oli Pasi Pouri , joka ajoi Räpylän leiril - le, ajoi kaikki lähdöt ja ajoi Räpylän vielä takaisin kotiin Puotilaan. To - della Iso Käsi Pasille suorituksesta. Erityismaininta myös Esko Erosel - le kompurahommien hoidosta sekä Kim Ekholmille Norpan viemisestä ja tuomisesta. Peräkärryssä olleen kompuran ah - kera huudattaminen vierasvenelai - turin välittömässä läheisyydessä ai - heutti hetkellistä päänvaivaa, mutta meluhaittaa helpotti ainakin jossain määrin peräkärryn uusi sijoituspaik - ka hieman kauemmas rannasta ja pe - räkärryn luukun avaaminen kohti si - sämaata. Yksi leiriviikon huippukohteis - ta oli Utön edustalla jouluna 1947 uponnut amerikkalainen höyry - alus Park Victory, jonne tehtiin Rä - pylällä kaksi lisämaksullista retkeä. Lumimyrskyssä merihätään joutu - nut 139-metrinen Park Victory vei mennessään kymmenen merimiestä. Heidän muistokseen saarelaiset ovat

15. 15 Kuva: Raija Kukkaslahti luultavasti käytettävissä. Chartteerat - tavia sukellustukialuksia ei Suomessa ylipäätänsä liikaa ole ja Orbiitin pois - tuminen jättää aukon monen seuran vuosikalenteriin, vaikka US-toimin - nassa Orbiit ei kovin suurta roolia olekaan näytellyt. Louhosleiri (12.-14.11) Taivassalon jo perinteikkääksi muo - dostunut louhosleiri avattiin perjan - taina yhdellä sukelluksella Hilloisten louhoksella. Lauantaiaamuna varhain autokaravaani karautti Korven lou - hokseen, jossa tehdyn aamusukelluk - sen jälkeen siirryttiin Järppilään. Siel - lä sukellettiin kaksi kertaa. Järppilä liitettiin tänä vuonna mu - kaan avaimen takana oleviin lou - hoksiin Hilloisten ja Korven lisäksi. Sukellettavaa alkaa olemaan yhdelle viikonlopulle runsaasti. Sunnuntaina siivottiiin paikat Lo - matorpilla ja perinteisesti karavaani ajoi Uhluun, jossa sukellettiin niin sa - notussa nosturimontussa hyvässä nä - kyvyydessä ennen kotiinpaluuta. Janne Kanniston tehokkaasti or - ganisoimaan tapahtumaan osallistui 14 sukeltajaa ja sukelluksia tehtiin 43 kappaletta, mikä on kolmessa päiväs - sä aikamoista tehosukeltamista. Entä leirit 2022? Ensi vuoden leireistä ei nyt tässä vai - heessa ole muuta kuin että haaveissa olisi saada kesäleiri Hangon Hangon - kylän satamaan. Se jää nähtäväksi, to - teutuuko haave. v Sukeltaja Park Victorylla kesäleirin etälähdöllä Louhosleirin sukellustoiminta alkamassa Korven louhoksella.

21. 21 Kuva: Jussi Vuorinen Jussi Vuorinen Räpylä Loviisaan talveksi Seuran veneet ovat palvelleet hienosti koko avovesikauden 2021. Isomman sukellustukialuksemme Räpylän kau - si on jatkunut ennätyspitkään, kun viimeinen reissu tehtiin marraskuun puolivälissä. Talveksi Räpylä pääsee hyvään hoitoon Loviisan Veneveistä - mön telakalle. Siellä jo yli 30 vuotta palvellut moottori vaihdetaan uuteen, sekä tehdään joukko muitakin kun - nostuksia. Uudeksi koneeksi valikoitui sa - man valmistajan uudempi mal - li (Iveco NEF 450), joka on nykyistä kevyempi, tehokkaampi ja kuluttaa vähemmän polttoainetta. Jos kaik - ki menee suunnitelmien mukaan, keväällä on siis käytössämme entis - tä ehompi Räpylä. Koneremontista ja Räpylän ylläpidosta jatkossa vas - taa uusi Räpylän venevastaava Janne Kannisto. Pienempi veneemme Norppa pi - detään vesillä Norpan venevastaa - va Kim Ekholmin sanoin “siihen asti, kun trailerin renkaat vielä me - nee jään läpi”. Norppaa on varustel - tu kauden aikana mm. hankkimalla uusi plotteri/kaikuluotain, jolla on - nistuu viistokaikuluotauskin. Norppa on seuran jäsenten käytettävissä su - kellusreissuihin, Villingin yhteysalu - kseksi tai muuten vaan merelliseen Helsinkiin tutustumiseen. Lisätietoa seuran sivuilta tai Kimiltä. Osa talvikauden kunnostustöis - tä on tarkoitus tehdä tuttuun tapaan jäsenten talkootyönä, joten kannattaa pistää Räpylä ja Norppa- keskustelu - palsta seurantaan US:n sivuilta. Aina voi myös olla yhteydessä venejaok - seen, jos veneiden kanssa touhuami - nen tai vaikka kippariksi perehtymi - nen kiinnostaa. v Ilpo Kajaste ja Pekka Simula Räpylän reissulla kesäkuussa 2021

16. 16 Villingin Heimliden ei ole toistaiseksi menossa myyntiin Johanna Jauho Villingin tulevaisuus on askarrutta - nut jäsenistöämme tänä vuonna. Hel - singin kaupunki nimittäin pudotti varsinaisen pommin keväällä, kun ta - lonmiehemme Jani Tolvanen lähestyi saarikiinteistöistä vastaavaa vuokra - neuvottelija Ritva Autiota kesäkeitti - ön rakentamisen ja kiukaanvaihdon merkeissä. Seuralle kerrottiin sekä Aution, kehityspäällikkö Eero Nuotion että myyntineuvottelija Heidi Autio - suon taholta puoli vuotta sitten, että Heimliden tontteineen olisi menossa myyntiin jo syys-talvella 2021-2022 Syksyllä puhalsivat jo uudet tuulet ja kaupungin virkamiehillä ja -naisil - la oli onneksi aivan toisenlaisia uu - tisia: “Villingin huviloiden osalta ei olla hakemassa myyntilupaa,” vahvis - ti myyntineuvottelija Heidi Autio - suo sähköpostiviestissään. Näin ollen myöskään Urheilusukeltajien Heim - liden-huvila ei ole menossa myyntiin ainakaan näillä näkymin. Villingin uusi asemakaava voimaan Myyntiaikeet liittyivät kiinteästi koko Helsingin kaupunginvaltuuston jo vuonna 2019 hyväksymään itäisen saariston hoito- ja kehittämissuun - nitelmaan ja Villingin saaren uuteen asemakaavaan, joka poiki useita vali - tuksia hallinto-oikeuteen. Osittainen asemakaava astui voi - maan 7.12.2020 hallinto-oikeuden hylättyä kaavaan kohdistuneet va - litukset. Asemakaavan ulkopuolel - le jäi puolustusvoimien hallinnoima Itä-Villinki, jossa on pääasiassa kan - tahenkilökunnan loma- ja virkistys - asutusta. Itäisen saariston hoito- ja kehit - tämissuunnitelma kirvoitti erityises - ti Villingin osalta runsaasti kriittistä palautetta. Saari on nimittäin pääosin yksityisomistuksessa. Toisaalta myöskään yleiseksi vir - kistysalueeksi kaavailtuja Myrskykal - lioita ei pidetty suurelle yleisölle so - pivana retkeilypaikkana. Erityisesti visiot keittokatoksen, uimaterassin ja -portaiden sekä saniteettitilojen ra - kentamisesta herättivät suoranaista kauhistusta. Muita virkistys- ja retkeilytoimin - tojen solmukohtia olisi suunnitelman mukaan tarkoitus kehittää Villingin - lahdelle, Kylänlahdelle ja Kristalli - lahdelle. Villinginlahdelle ja Kylän - lahdelle on tulossa retkilaitureita vierasveneilijöille ja Kristallilahdelle melojien rantautumispaikkaa. Kylänlahden vanha yhteysliiken - nelaituri kaipaa niin ikään kohen - nusta, mikäli reittiliikennettä saareen halutaan kehittää. Sekä Kylänlahdel - le että Villinginlahdelle kaavaillaan myös kutsuvenepalvelua. Myrskykallioiden uimaterassin ja –portaiden lisäksi toinen pienem - pi uimapaikka olisi tulossa Villingin - lahden retkilaiturin kylkeen. Retki - laiturin ja uimapaikan sijainniksi on itäisen saariston hoito- ja kehittämis -

23. 23 nen suodattimen vaihtoväli on vain 7,5 tuntia (lasku kotitehtävänä). Suodattimeen mahtuva kosteus on vain 14 gr (polttomoottori mallissa vain 12 gr), mikä tuntuu aika vähäl - tä. Pitänee ihan testimielessä punni - ta vaikka keittiövaa’alla suodattimet ennen ja jälkeen seuraavalla kerralla, kun enempi täytellään. Näin saadaan joku tolkku ja toimiva käytäntö noi - hin kompurahommiin. Säiliöt kannattaa tarkastaa ker - ran vuoteen joka tapauksessa, vara ei venettä kaada. Huoltojelpeistä kiitos kuuluu Karaharjun Ekille . v Suodattimen 057679 (sähkö-Bauer) ohjekortti Esimerkki Lämpötila: 25 °C Tarkka suodatinkapasiteetti: 13,60 g (”unit” = 1 cg = 0.01 g) ≈ 14 g Uusi suodatin tyhjänä: 191 g Vedellä saturoitu suodatin: 205 g Ohjeen mukaan 10 L säiliön täyttö (200 bar, 2000 L) siirtää 0,23 g vettä suodattimeen. Suodattimeen kerty - vän veden määrä kompressorin läpi pumpatusta ilmasta on 0,23 g / 2000 L = 0,115 mg/L Yhteensä voimme pumpata suodatti - men läpi maksimaalisesti 13,60 g / (0,115 mg/L) = 118 261 L ilmaa, kunnes se on täynnä vettä. Kompressorin tuotto on 190 L/min , joten voimme käyttää kompressoria 118 201 L / 190 (L/min) = 622 min ≈ 10 tuntia kunnes suodatin on täynnä vettä. Esimerkissä on mukana pyöristysvir - heitä, jotka eivät vaikuta lopputulok - seen. Huomaa, että täyttölämpötila 32 °C melkein puolittaa suodattimen vaihtovälin ja 48 °C pienentää sen alle kolmasosaan! Tuuletus on tärkeää.

25. 25 Jari Kuisma US Koulutus kevätkaudella 2022 Korona-epidemia on hankaloittanut koulutus toimintaa viimeisten vuo - sien aikana. Paljon kursseja on jäänyt pitämättä. Kurssit, jotka pidettiin, ko - kivat omat haasteensa läpi viennis - sä, aikataulutuksessa ja harjoituspai - koissa. Tänä syksynä pitkästä aikaa saa - tiin muutamia kursseja pidettyä jo paikan päällä kololla. Sukelluskurs - sissa ja oppimisessa hyvin oleelli - nen tekeminen on sukeltamisen lailla muiden sukeltajien kanssa keskustelu, jolloin ajatukset ja oppimisen koke - mukset jalostuvat. Sukeltaminen on lajina sellainen, joka vaatii harjoittelua. Jo opitut asiat rapistuvat käyttämättöminä ja muis - tijälki haalenee. Sukelluskurssi silloin tällöin on loistava hetki pysähtyä ja päivittää tietonsa ja taitonsa. Sukel - tamista ei opita pelkästään lukemalla vaan sukeltamalla. Seuran kouluttajatiimi on suun - nitellut seuraavat kurssit tulevalla kaudelle 2022. Jos sinulta herää kiin - nostus johonkin listalta puuttuvaan kurssiin, niin laita s-postia koulutus@urheilusukeltajat.fi . Jos saamme riittävän määrän haluk - kaita kurssille, niin pyrimme järjestä - mään kurssit. Laitesukelluksen peruskurssi, CMAS* One Star Diver, 2022 Laitesukelluksen peruskurssilla nou - datetaan kansainvälisen sukellus - koulutusjärjestön CMAS koulu - tusstandardeja sekä Sukeltajaliiton hyväksymää koulutusohjelmaa. Osa kurssin teoria opiskelusta suoritetaan verkko-opintona. Kurssin hyväk - sytysti suorittaneet saavat kansain - välisen sukelluskortin. Kurssi alkaa 7.3.2022. Lisätiedot web-sivuilta, www.urheilusukeltajat.fi . Laitesukelluksen jatkokurssi CMAS** Two Star Diver, 2022 Jatkokurssilla täydennetään perus - kurssilla opittuja taitoja; opetellaan lisää mm. suunnistusta ja yösukelta - mista. Ennen kurssille osallistumista tulisi olla päiväkirjassa vähintään 20 sukellusta, jotta kurssin tavoitteet oli - si helpommin saavutettavissa. Kurs - sin hyväksytysti suorittaneet saavat kansainvälisen sukelluskortin. Kurssi alkaa 2.5.2022 Lisätiedot web-sivuil - ta, www.urheilusukeltajat.fi . Laitesukelluksen syventävä jatkokurssi CMAS*** Three Star Diver, 2022 Syventävän jatkokurssilla syvenne - tään tietämystä sukeltamisesta, har - joitellaan sukellusryhmän kokonais - toimintaa ja sukellusvanhimpana (Diver Leader) toimimista. Kurssille voivat osallistua henki - löt, jotka ovat suorittaneet CMAS** ja Rescue Diver -kurssit tai vastaa - vat koulutukset, ja joilla on suoritet - tu vähintään 60 sukellusta erilaisissa olosuhteissa sekä voimassa olevat hä -

26. 26 täensiapu ja hapenannon koulutuk - set. Ensiapukurssit voi suorittaa myös kurssin yhteydessä. Kurssin hyväksy - tysti suorittaneet saavat kansainväli - sen su kelluskortin. Kurssi alkaa tam - mi-helmikuun vaihteessa. Lisätiedot web-sivuilta, www.urheilusukeltajat.fi . DAN ensiapukurssit, kevät 2022 DAN-kurssit ovat hyödyllisiä jokai - selle sukeltajalle. Kursseilla opetel - laan tavanomaisten ensiaputaitojen lisäksi valmiuksia ensiavun anta - miseen sukellusperäisissä louk - kaantumisissa. Kursseilla on paljon käytännön harjoittelua. Kannattaa osallistua! Ensiapu-kurssit pidetään CMAS*** Three Star Diver -kurs - sin yhteydessä. Niille voi osallistua ja suorittaa omana kursseina, vaikka ei itse osallistuisikaan P3-kurssille. DAN BLSD hätäensiapukurssi (P3-kurssin yhteydessä). Kurssi pitää sisällään hätäensiavun ja maallikko - defibrilaattorin käyttökoulutuksen. DAN O2 hapenannon perus - kurssi (P3-kurssin yhteydessä). Kurs - silla opitaan tunnistamaan mahdolli - sen sukellusperäisen vamman oireet, jotka hyötyisivät ensiapuhapen an - nosta ennen sairaalahoitoon toimit - tamista. Lisäksi opitaan perusasioita sukeltajataudista ja ilmakuplaembo - liasta ja harjoitellaan hapen turvallis - ta käsittelyä sekä hapenantolaitteen käyttöä.  DAN Neuro-kurssi pidetään (P3-kurssin yhteydessä). Kurssilla keskitytään sukellusonnettomuudessa olleen sukeltajan neurologiseen tutki - miseen ja tilan määrittelyyn. Lisätiedot web-sivuilta, www.ur - heilusukeltajat.fi . Rescue Diver, kevät 2022 Haluatko kehittyä paremmaksi sukel - tajaksi ja harjoitella toimimista hätä - tilanteessa? Tämä käytännönläheinen kurssi pidetään P3-kurssin alussa. Kurssilla syvennytään pelastamiseen, pelastautumisen ja onnettomuusti - lanteen johtamiseen sekä turvasukel - tajana toimimiseen. Kurssille voivat osallistua sukelta - jat, joilla on laitesukelluksen perus - kurssi suoritettu sekä voimassaolevat ensiapu- että hapenantokurssit. Su - kellusturvallisuuskurssi on vaatimuk - sena CMAS*** -kurssille. Kurssin hyväksytysti suorittaneet saavat Rescue Diver -su kelluskortin. Lisätiedot web-sivuilta, www.urheilu - sukeltajat.fi . Sukella Suomessa 2022 Oletko sinä tai kaverisi innostunut sukelluksesta etelän vesillä ja haluai - sit nyt jatkaa harrastusta myös täällä kotivesillä? Helppo tapa päästä si - sälle Suomessa sukeltamisen tapoi - hin on osallistua seuran järjestämälle Sukella Suomessa -kurssille. Kurs -

24. 24 Raija Kukkaslahti Yhdistyksen sääntömääräinen syys - kokous järjestettiin Zoom-etäko - kouksena 6.10.2021. Äänioikeutettuja osallistujia oli 15. Ennen kokousta jäsenistön näh - tävillä oli verkkosivuilla Toiminta - suunnitelmaehdotus, Talousarvioeh - dotus sekä esitys sääntömuutoksista. Suurempia sääntömuutoksia entiseen verrattuna olivat kokousten järjestä - mismahdollisuus etänä muulloinkin kuin poikkeusaikoina ja johtokunnan jäsenmäärän lisäämismahdollisuus (2+1). Jo tälläkin hetkellä on tunnis - tettu tarve lisäkäsistä johtokuntaan. Sääntömuutosehdotus hyväksyt - tiin kokouksessa ja lopulliseen pää - tökseen tarvitaan vielä hyväksyntä kevätkokouksessa 2022. Ehdotus on edelleen nähtävillä verkkosivujen do - kumenttiarkistossa (muutettavaksi ehdotetut kohdat dokumentissa pu - naisella). Jaokset esittelivät perinteisesti kokouksen aluksi vuoden 2022 toi - mintasuunnitelmansa. Kaikessa toi - minnassa tavoitteena on pandemian jälkeisen toiminnan normalisointi niin hyvin kuin se vain on mahdollis - ta. Toiminta jatkuu: uusia kouluttajia tullaan kouluttamaan seuratoimin - taan, nuorisotoiminta kaipaa jo isoon ääneen uusia ohjaajia mukaan toi - mintaan, Räpylä saa uuden koneen ja kesäleiriä 2022 suunnitellaan. Vuoden 2022 jäsen- ja liittymis - maksuiksi vahvistettiin johtokunnan esityksen mukaisesti: Varsinainen jäsen: 90 € Perhejäsen: 53 € Nuorisojäsen (7-14 v): 42 € Kuuttijäsen (0-6 v): 24 € Vapaajäsen: 53 € Liittymismaksu: 50 € Jäsenmaksut ovat kolme vuotta pysyneet samana, vaikka mm. mak - suun sisältyvässä liiton osuudessa on tällä välin tapahtunut pieni korotus. Nyt jokaisen jäsenyystyypin maksua korotettiin kaksi euroa, mutta liitty - mismaksua alennettiin 20 euroa. Liittymismaksun poistaminen on nostettu usein esille syyskokouksis - sa ja vapaassa keskustelussa, mut - ta asiasta vuosi sitten äänestettäessä suuri enemmistö kannatti edelleen liittymismaksun säilyttämistä. Täl - lä esityksellä ja päätöksellä haluttiin kuitenkin osin huomioida asian ym - pärillä pyörivää keskustelua. Johtokuntaan ei tullut muutoksia. Puheenjohtajaksi valittiin myös ensi vuodeksi Esa Panula-Ontto . Johto - kunnassa jatkavat Tommi Sihvonen , Jari Kuisma , Esko Eronen , Ve s a Tu - runen , Petri Enden , Jussi Vuorinen ja Jaakko Virkkala . Johtokuntaan va - littiin poikkeuksellisesti kevätkoko - uksessa 2021 Johanna Jauho kauan täyttämättä olleeseen yleisjaoksen tehtävään. Johanna jatkaa edelleen johtokunnassa. Varajäseninä jatkavat Teemu Kerola ja Raija Kukkaslahti . Toiminnantarkastajina toimivat Han - nu Marttila ja Panu Mäntylahti . v

Näkymät

 • 437 Total Views
 • 284 Website Views
 • 153 Embedded Views

Toiminnot

 • 0 Social Shares
 • 0 Likes
 • 0 Dislikes
 • 0 Comments

Share count

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+